งานก่อสร้าง แจ้งผลการซ่อมถนนบริเวณวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

     บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสรา้งอาคารเรียนรวมและทักษะพื้นฐาน ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณอาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลังจากได้รับแจ้งก็เข้าดำเนินการทันที

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up