เมืองขอนแก่นเจ๋งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโชว์นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเชิงพื้นที่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโชว์ผลการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนตามแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม.2560  เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัยและ ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

1. โครงการ KhonKaen Smart City โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  ใช้ เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ภายใต้นโยบาย Smart Cities และ Thailand 4.0 โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดทำ 3 โครงการ เพื่อรองรับ KhonKaen Smart City ที่กำลังจะมาถึงด้วย 1. Smart Parking อำนวยความสะดวกในการจอดรถ 2. Smart Pollution ตรวจสอบมลภาวะทางอากาศด้วยเซ็นเซอร์ 3. ระบบจัดการป้องกันน้ำท่วมด้วยเซ็นเซอร์ และเมื่อมีระบบดังกล่าวรองรับผู้ที่จะมาลงทุนก็จะเลือกเมืองที่มีพื้นฐานเรื่องนี้จะส่งผลดีในแง่ของเศรษฐกิจมากขึ้น

  1. โครงการอาคารประหยัดพลังงาน Net Zero Energy Building มีวัตถุประสงค์ในการใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ ถือเป็นอาคารสำนักงานต้นแบบพลังงานของประเทศไทยเลยที่เดียว ที่สามารถผลิตได้เองจากอาคาร ด้วยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เองหักลบกับปริมาณไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากภายนอกอาคาร คิดคำนวณในแต่ละรอบปีต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ภาคประชาชนต่อไปได้
  2. โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการจัดการการขนส่งในภาคการเกษตร เป็นการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การขนส่งในภาคการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อลดภาระด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) ให้แก่เกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอันนำไปสู่การลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดต้นทุนด้านการขนส่งในระดับฟาร์ม และจากฟาร์มไปยังโรงงานแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. โครงการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas : CBG) จากมูลสัตว์ เป็นก๊าซที่เกิดจากการนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งสามารถนำมาใช้แทนก๊าซ CNG ในรถยนต์ และถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและของเสียต่างๆ ที่เป็นสารอินทรีย์

และเข้าเยี่ยมชมเดินทางไปสถานีพลังงานทดแทน ด้วยรถ Shuttle Bus KST ซึ่งเป็นรถที่ใช้ก๊าซ CBG เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าโรงผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

ที่มาของข่าว : 

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up