เอกสารประกอบการบรรยาย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง “เทคนิคและวิธีการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เอกสารประกอบการบรรยาย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง "เทคนิคและวิธีการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกมหาวิทยาลัยขอนแก่น"