มข.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ 2560…อำลาด้วยรักและผูกพัน

 

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และกองการเจ้าหน้าที่  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับบุคลากร ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 197 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานพิธีเปิด  และ นายสถิตย์  แก้วบุดดา  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ และ โดยมี นายมนูญ บรรณวงศิลป์ หัวหน้างานสวัสดิการ บรรยายเรื่อง “สิทธิสวัสดิการหลังเกษียณอายุราชการ”   เมื่อในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          นายสถิตย์  แก้วบุดดา กล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิดว่า  “ในวันที่ 30 กันยายน 2560  จะมีบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 197 ท่าน เกษียณอายุราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ ที่สามารถที่จะช่วยเหลือสังคม และกลับมาช่วยเหลือช่วยเหลือองค์กรในมิติต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ วิจัย การบริหารวิชาการแก่สังคม  การบริหาร ตลอดถึงการทำหน้าที่เสมือนผู้แทนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนจนได้รับคำยกย่องมากมาย   จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น   เพื่อให้เป็นโครงการที่สร้างความอบอุ่น กระชับสัมพันธ์เป็นที่จดจำ เป็นความผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”

          ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อบุคลากรได้เริ่มตั้งแต่บุคลากรเข้ามาเป็นสมาชิกมีการจัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน  ให้มีศักยภาพ ตลอดจนองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร  และจัดงานปัจฉิมนิเทศให้ในวันที่จะเกษียณอายุราชการ นอกจากแจ้งเรื่องสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการหลังการเกษียณอายุราชการเพื่อให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า  ยังมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เกษียณอายุราชการและมหาวิทยาลัย  เพื่อจะได้เป็นเครือข่ายสร้างกิจกรรมร่วมกันในอนาคต เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมต่อไป   เชื่อว่าหลายท่านแม้จะเกษียณอายุราชการไป  แต่ใจก็ยังคงผูกพันกับมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด สถานะใด ท่านก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน  ขอขอบพระคุณผู้เกษียณทุกท่านที่ทำงานเสียสละทุ่มเทให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเติบโต ยังสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน  และขอเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า  900 คน และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขมากๆ กับชีวิตหลังเกษียณครับ”

          หลังพิธีเปิด กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดวิทยากร นายมนูญ บรรณวงศิลป์ หัวหน้างานสวัสดิการ ให้ความรู้ และคำแนะนำในด้านสิทธิ และการปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุราชการ โดยมีการซักถามและมีคำตอบที่สร้างความเข้าใจร่วมกัน   ซึ่งในตอนท้ายของช่วงการปัจฉิมนิเทศ กองการเจ้าหน้าที่ยังจัดการทัศนศึกษาเพื่อตอบแทนคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นประสบการณ์ช่วงชีวิตก่อนเกษียณร่วมกัน  และสร้างความรัก ความผูกพัน และสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เกษียณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันที่ได้ทำงานมาจนถึงวันเกษียณอันจะเกิดประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตอีกด้วย

          กิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้  นับเป็นโครงการที่ให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพ และคุณค่าของชีวิต เตรียมความพร้อมในด้านสิทธิสวัสดิการและการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการต่างมีความสุข และในท้ายที่สุดเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างทรงคุณค่า  และเกิดการสร้างเครือข่ายาความร่วมมือระหว่างผู้เกษียณอายุราชการรุ่นเดียวกัน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและชุมชนสังคมต่อไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up