ประกาศขยายผิวจราจร และเพิ่มช่องทางเดินรถ

ประกาศขยายผิวจราจร และเพิ่มช่องทางเดินรถ เพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (โดยไม่มีการปิดการจราจร)

พื้นที่ : ถนนหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ ถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย์
เริ่มดำเนินการ : 18 พฤษภาคม 2561 (ระยะเวลา 150 วัน)

ขอบเขตงาน : 
1. งานขยายผิวจราจร และเพิ่มช่องทางการเดินรถ
2. งานทางเท้า ทางข้าม จุดจอดรถประจำทาง และเกาะกลางถนน
3. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
4. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวดิน และน้ำเสีย
5. งานภูมิสถาปัตย์

หากดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนกำหนด จะเปิดการจราจรให้ทันที
ขออภัยในความไม่สะดวก

 

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up