(ตย)มข. ร่วมเปิดธนาคารพัฒนาหมู่บ้านดงเก่า อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

มข. ร่วมเปิดธนาคารพัฒนาหมู่บ้านดงเก่า อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

นายสมพงษ์  มหาวังษ์  นายอำเภอพระยืน นายเจริญ  แซ่เต็ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น และ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ ตัดริบบิ้นประกอบพิธิเปิดธนาคารหมู่บ้านดงเก่า อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2560  ที่บ้านดงเก่า อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน 82 คน  ยอดเงินฝากจำนวน 62,490 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ กล่าวรายการการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน ว่า “ธนาคารหมู่บ้านดงเก่า เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ท้องถิ่น สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร และสำนักบริการวิชาการ ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา และชาวบ้านดงเก่าคาดหวังว่า โครงการธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน จะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพโดยมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ แล้วนำกำไรที่ได้มาปันผล และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกต่อไป”

นายสมพงษ์  มหาวังษ์  นายอำเภอพระยืน กล่าวเปิดโครงการว่า “ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้  จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ชุมชน  มีเงินออม มีเงินทุน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการประกอบอาชีพหลักอย่างเพียงพอ โดยไม่กู้เงินนอกระบบและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน และโครงการธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน    จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของพี่น้องหมู่บ้านดงเก่า   ที่จะรวมตัวกันพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป”

 

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : นิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล
ภาพ : ชาลี  พรหมอินทร์
สำนักบริการวิชาการ

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up