(ตย)อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล 2017 TWAS Prize for Young Scientists

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล 2017 TWAS Prize for Young Scientists

 

              ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล 2017 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ซึ่งเป็นรางวัลจากความร่วมมือกับต่างประเทศของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ TWAS (Academy of Sciences for the Developing World) หรือ สภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยรางวัล TWAS เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ สภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา หรือ Academy of Sciences for the Developing World ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCO ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 43 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทยที่มี อายุไม่เกิน 40 ปี โดยคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใน 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คือ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยมีการมอบรางวัลปีละ 1 รางวัล หมุนเวียนกันไปแต่ละปีตามลำดับ โดยในปี 2560 นี้เป็นการมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

              ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-เอก สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ และ ดร.ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ (นักวิจัยจาก MTEC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ภายใต้โครงการทุน TGIST สวทช.) ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็น Corresponding author จำนวน 68 เรื่อง (h-index = 18) โดยเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile1 และ Quartile2 จำนวน 30 และ 32 เรื่อง ตามลำดับ นอกจากนี้แล้วเมื่อปี 2556 ยังเป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards 2013 สาขา Physical Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS

โดยรางวัล TWAS เริ่มมอบตั้งแต่ปี 2540 มีผู้ได้รับรางวัลฯ แล้วจำนวน 20 คน นับถึงปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลนี้ 3 คน

ประจำปี 2551 สาขาคณิตศาสตร์      :  รศ ดร.สาธิต แซ่จึง
ประจำปี 2552 สาขาฟิสิกส์               :  ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ประจำปี 2560 สาขาฟิสิกส์               :  ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up