กองอาคารและสถานที่ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน  2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองอาคารและสถานที่จัดประชุม จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมชัย  วีระยุทธศิลป์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติภัทร  ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วย  และผู้ปฏิบัติงานด้านแผนของงานในสังกัด  จำนวน  34  คน

     หัวข้อในการประชุม ประกอบด้วย การทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   และการร่วมกันระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ของโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว   และโครงการเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองอาคารและสถานที่  โดยการกำหนดเป้าหมาย  วิธีการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ   ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม  คือ แผนปฏิบัติราชการของกองอาคารและสถานที่ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน  และสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย และประชากรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

     โดยกองอาคารและสถานที่จะนำแผนปฏิบัติราชการ และแผนคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นี้ และจะทบทวนแผนปฏิบัติราชการอีกครั้งหลังจากรับทราบผลการจัดสรรงบประมาณ

ข่าว/ภาพ : วันวิสาข์  โสภาเพชร /อริชัย มุ่งรวยกลาง

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up