ผู้บริหารกองอาคารและสถานที่

นายจารุวัฒน์ มณีพันธุ์

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

: 08-9711-8697 : mjaruw@kku.ac.th

นางสาวปิติยาพร ภูงาม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

: 09-8015-4419 : nganon@kku.ac.th

นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

: 06-1696-5453 : watchara@kku.ac.th

นายชัยนิยม สินทร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการพลังงานและนวัตกรรม

: 00-0000-0000 : chaisi@kku.ac.th

นายพิฑูรย์ มูลศรี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุงและปฏิบัติงานพิเศษ

: 08-9712-9700 : pitmoo@kku.ac.th

นายยงยุทธ นาสมสร้อย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานไฟฟ้า

: 08-1769-1247 : younna@kku.ac.th

นางสาวโสภิดา พิมพาเพียร

รักษาการหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท (สถาปนิก)

: 42927 : sobhipi@kku.ac.th