ผู้บริหารกองอาคารและสถานที่

นายจารุวัฒน์ มณีพันธุ์

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

: 08-9711-8697 : mjaruw@kku.ac.th

นางสาวโสภิดา พิมพาเพียร

รักษาการหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท (สถาปนิก)

: 42927 : sobhipi@kku.ac.th

นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

: 06-1696-5453 : watchara@kku.ac.th

นายพิฑูรย์ มูลศรี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคารและถนน

: 08-9712-9700 : pitmoo@kku.ac.th

นายพรศิริ โพธิ์ศรี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานปฏิบัติการพิเศษด้านอาคารและสถานที่

: - : poporns@kku.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up