แผนยุทธศาสตร์กองอาคารและสถานที่

แผนยุทธศาสตร์กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562

 1. ปรัชญา บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ด้วยคุณภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้
 2. วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเลิศ  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม”

                                       หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบในคราวประชุมกองอาคารและสถานที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2558  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

 1. พันธกิจ
  • ประสานการจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่และการกำกับการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
  • ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมงานเขียนแบบก่อสร้าง
  • บริหารโครงการก่อสร้าง การสำรวจ การเขียนแบบ การควบคุม และกำกับติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
  • ดูแล บำรุง รักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของมหาวิทยาลัย
  • จัดการพลังงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  • บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หมายเหตุ : 

 • พันธกิจนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2556) เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของกอง และสำนักงานในสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556   และมีการกำหนดพันธกิจเพิ่มเติมในข้อ (5) จัดการพลังงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล   เนื่องจากในปัจจุบัน โครงสร้างของกองอาคารและสถานที่มีงานจัดการพลังงานและนวัตกรรม และมีการปฏิบัติงานในด้านนี้รวมอยู่ด้วย  มติที่ประชุมผู้บริหารของกองอาคารและสานที่จึงพิจารณาให้กำหนดไว้เพิ่มเติม
 • ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการปรับภารกิจ  โดยภารกิจด้านระบบไฟจราจร สัญญาจราจร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  และภารกิจด้านการป้องกันเป็นบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจหลัก)  ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
 • ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2556) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้จัดตั้งสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้นในสำนักงานอธิการบดี   และตามคำสั่งมหาวิทาลัยขอนแก่น    (ที่ 6576/2557) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ได้มีการแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทักษานุรักษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  จึงได้มีการรับ-ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการระหว่างกองอาคารและสถานที่ และสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีงานประปาและสุขาภิบาล  และงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่โอนไปอยู่ในสังกัดสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
 1. วัฒนธรรมองค์กร
  1. มุ่งเน้นผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างบูรณาการ
  2. มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 2. ค่านิยม

6.  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 

 

7.  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up