ภารกิจกองอาคารและสถานที่

ภารกิจกองอาคารและสถานที่

 

 • ประสานการจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่และการกำกับการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
 • ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมงานเขียนแบบก่อสร้าง
 • บริหารโครงการก่อสร้าง การสำรวจ การเขียนแบบ การควบคุม และกำกับติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
 • ดูแล บำรุง รักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของมหาวิทยาลัย
 • จัดการพลังงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 • บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หมายเหตุ : 

 • พันธกิจนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2556) เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของกอง และสำนักงานในสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556   และมีการกำหนดพันธกิจเพิ่มเติมในข้อ (5) จัดการพลังงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล   เนื่องจากในปัจจุบัน โครงสร้างของกองอาคารและสถานที่มีงานจัดการพลังงานและนวัตกรรม และมีการปฏิบัติงานในด้านนี้รวมอยู่ด้วย  มติที่ประชุมผู้บริหารของกองอาคารและสานที่จึงพิจารณาให้กำหนดไว้เพิ่มเติม
 • ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการปรับภารกิจ  โดยภารกิจด้านระบบไฟจราจร สัญญาจราจร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  และภารกิจด้านการป้องกันเป็นบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจหลัก)  ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
 • ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2556) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้จัดตั้งสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้นในสำนักงานอธิการบดี   และตามคำสั่งมหาวิทาลัยขอนแก่น    (ที่ 6576/2557) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ได้มีการแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทักษานุรักษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  จึงได้มีการรับ-ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการระหว่างกองอาคารและสถานที่ และสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีงานประปาและสุขาภิบาล  และงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่โอนไปอยู่ในสังกัดสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

 

ภารกิจของหน่วยงานภายในกองอาคารและสถานที

งานบริหารงานทั่วไป

 • บริหารจัดการด้านสารบรรณและดำเนินการด้านธุรการของงานในสังกัด
 • บริหารงานบุคคล
 • บริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ
 • บริหารจัดการด้านแผน งบประมาณ  ติดตามผลการดำเนินงาน และการประกันคุณภาพ 
 • บริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศและด้านการประชาสัมพันธ์
 • บริหารจัดการด้านข้อมูลสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการกองอาคารและสถานที่
 • บริหารจัดการโครงการ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ของกองและมหาวิทยาลัย 
 • บริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการ ให้บริการวิชาการและการศึกษาดูงานกองอาคารและสถานที่

งานก่อสร้าง

 • งานวางโครงการ งานสำรวจ งานตรวจสอบ งานออกแบบและเขียนแบบด้านวิศวกรรม
 • การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
 • การบริหารจัดการสัญญาโครงการก่อสร้าง
 • การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
 • การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

งานจัดการพลังงานและนวัตกรรม

 • การบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และยุทธศาสตร์พลังงาน
 • การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารจัดการและพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่น
 • บริหารการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล เครื่องกล การประเมินประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนส่งเสริมวิชาการ การวิจัย การออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ตีพิมพ์ และการจดสิทธิบัตร
 • บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่วิชาการ เทคโนโลยีสู่เครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

งานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ

 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข บำรุงรักษา ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พร้อมชุดควบคุม ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังความส่องสว่างของดวงโคมไฟฟ้าส่องถนน ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (หลังมิเตอร์ถึงผู้ใช้ไฟฟ้า) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาและสุขาภิบาลขัดข้องเบื้องต้น (หลังมาตรวัดน้ำ) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข บำรุงรักษา อาคารและสถานที่ส่วนกลาง ถนน
 • จัดสถานที่ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้
 • กำกับ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ระบบประกอบอาคารส่วนกลาง

งานไฟฟ้า

 • บริหารจัดการระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำให้มีเสถียรภาพ
 • ให้บริการกระแสไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 • จัดทำรายงานสถิติค่ากระแสไฟฟ้า คณะ หน่วยงาน อาคารและสถานที่ ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานออกแบบและผังแม่บท

 • บริหารจัดการด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การแบ่งงวดงาน ทางด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
 • บริหารจัดการด้านผังแม่บท
 • ชี้แนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารจัดการด้านการขึ้นทะเบียนอาคารและถอนทะเบียนอาคาร
 • จัดทำแบบและประมาณการประกอบการขึ้นทะเบียนอาคาร
 • สำรวจ เก็บข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลอาคารด้านต่างๆ
Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up