งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปิติยาพร ภูงาม

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

: 42152 : nganon@kku.ac.th

นางพิมลศิริ เสน่ห์วงศ์

พนักงานพิมพ์

: 42307 : pimonsirisa@kku.ac.th

นางบุปผา มุขศรี

พนักงานธุรการ

: 42307 : bup_par@hotmail.co.th

นางสาววิยะดา จันทร์โสดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42902 : wiwida@kku.ac.th

นางสาววันวิสาข์ พันธุ์ดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42903 : swanwi@kku.ac.th

นางนิชาภา สีสงคราม

พนักงานธุรการ

: 42307 : nichapasi@kku.ac.th

นางประกาย ขาวพล

พนักงานธุรการ

: 42900 : bupraka@kku.ac.th

นางสาวเกศินี เพียสุพรรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

: 42349 : kasiph@kku.ac.th

นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

: - : jhanisata@kku.ac.th

นายอริชัย มุ่งรวยกลาง

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

: - : aricmu@kku.ac.th

นายประยูร ปิยะแสง

ช่างเทคนิค

: - : prayoonp@kku.ac.th