ปฏิบัติงานกลาง

นายจารุวัฒน์ มณีพันธุ์

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

: - : mjaruw@kku.ac.th

นางสาวปิติยาพร ภูงาม

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

: 42152 : nganon@kku.ac.th

นางนิภาพร สวยรูป

--

: - : -@kku.ac.th

นางสาววันวิสาข์ พันธุ์ดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42903 : swanwi@kku.ac.th

นางประกาย ขาวพล

พนักงานธุรการ

: 42900 : bupraka@kku.ac.th

นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

: - : jhanisata@kku.ac.th

นายอริชัย มุ่งรวยกลาง

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

: - : aricmu@kku.ac.th

นางสาวเกศินี เพียสุพรรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

: 42349 : kasiph@kku.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up