งานไฟฟ้า

นายยงยุทธ นาสมสร้อย

หัวหน้างานไฟฟ้า - วิศวกร

: 42922 : younna@kku.ac.th

ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ ยาหอม

ช่างเทคนิค

: 42221 : atitya@kku.ac.th

นายอำพล จำนงภักดิ์

ช่างไฟฟ้า

: - : ampolju2312@kku.ac.th

นางศุภานัน สุพรมอินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

: 42901 : suphsu@kku.ac.th

นายเขมชาติ พลทองมาก

นายช่างเทคนิค

: 42345 : kheammacard@yahoo.co.th

นายปรีดา เพ็งมอ

นายช่างเทคนิค

: - : peedpa@kku.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ธีรพงศ์ หัตถปนิตย์

ช่างเทคนิค

: - : theeraha@kku.ac.th

นายอภิชาติ ภูเวียงแก้ว

ช่างเทคนิค

: 42222 : aphiph@kku.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up