งานออกแบบและแผนแม่บท

นางสาวโสภิดา พิมพาเพียร

รักษาการหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท (สถาปนิก)

: 42927 : sobhipi@kku.ac.th

นายมาโนช ภูต้องใจ

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

: - : manput@kku.ac.th

นายไพบูลย์ วุฒิพันธุ์

ช่างเขียนแบบ

: - : paibwu@kku.ac.th

นางสาวมณีรัตน์ พลขุนทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42156 : manepo@kku.ac.th

นางสาวสุภาวดี สิมหล้า

สถาปนิก

: - : supasim@kku.ac.th

นายกฤติชัย แสนประเสริฐ

ช่างเขียนแบบ

: - : kriti.tik@hotmail.com

นายภพรัตน์ ขันตี

ช่างเทคนิค

: - : poppka@kku.ac.th

นายกฤษณะ พิมพ์ศรี

ช่างเขียนแบบ

: - : kirdpi@kku.ac.th