งานก่อสร้าง

นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร

รักษาการหัวหน้างานก่อสร้าง - วิศวกร

: - : watchara@kku.ac.th

นายธนวัฒน์ บุตรสระเกษ

วิศวกร

: - : bthana@kku.ac.th

นายพิษณุ เล่งพานิชย์

วิศวกร

: - : pissanu_leng@hotmail.com

นายกุลวรรธ สุริยะศรี

นิติกร

: 42379 : sgoonl@kku.ac.th

นายรุ่ง ภัทรอมรกุล

นิติกร

: 42379 : r_phattara@yahoo.com

นายปรีชา อินสาลี

ช่างก่อสร้าง

: - : precha54@hotmail.com

นายสันทัด รังวัดสา

ช่างเทคนิค

: - : suntudra@kku.ac.th

นายพิศณุวัตร โฮมชัยวงศ์

ช่างเทคนิค

: - : hpitsa@kku.ac.th

นายเกรียงเดช เพียสุพรรณ์

ช่างเทคนิค

: - : kraipi@kku.ac.th

นายชัยญา สีสงคราม

พนักงานธุรการ

: 42379 : sichaiy@kku.ac.th

นางระพีพรรณ เตียวตระกูล

พนักงานธุรการ

: - : trapee@kku.ac.th

นางนิชาภา สีสงคราม

พนักงานธุรการ

: 42307 : nichapasi@kku.ac.th

นางสาวศรัญญา ตะลาด

พนักงานธุรการ

: 42904 : satalad@kku.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up