งานซ่อมบำรุงอาคารและถนน

นายพิฑูรย์ มูลศรี

หัวหน้างานซ่อมบำรุงและปฏิบัติงานพิเศษ

: 42339 : 089-7129700 : pitmoo@kku.ac.th

นายกังวาน ทวีฤทธิ์

วิศวกรโยธา

: 42379 : kangwarnth@kku.ac.th

ธุรการ

นางสาวมาลัยทิพย์ พลขุนทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42340 : malapo@kku.ac.th

หน่วยปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง

นายสมพงษ์ สัตนันท์

ช่างปูน

: ssompo@kku.ac.th

นายฉลาด มิตรจันทึก

ช่างฝีมือทั่วไป

: chalmi@kku.ac.th

นายประยูร ศรีโนนม่วง

ช่างไม้

: prayoon@kku.ac.th

นายองอาจ โยมสีดำ

ช่างเทคนิค (โยธา)

: ong.ahs@hotmail.com

นายมนัส ไม้หอม

ช่างเทคนิค

: manut_svkk@hotmail.com

นายอตินันท์ สิงห์คำป้อง

ช่างเทคนิค

: atinsi@kku.ac.th

นายสาคร แสนเหวิม

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: sakosae@kku.ac.th

นายสงกรานต์ คำกันยา

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: songko@kku.ac.th

นายวิศรุต วงษ์สีหา

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: wisawo@kku.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up