งานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ

นายพิฑูรย์ มูลศรี

หัวหน้างานซ่อมบำรุงและปฏิบัติงานพิเศษ

: 42339 : 089-7129700 : pitmoo@kku.ac.th

ธุรการ

นางสาวมาลัยทิพย์ พลขุนทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42340 : malapo@kku.ac.th

หน่วยปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง

นายอาวุธ เขตหนองบัว

ช่างเทคนิค หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: arwukh@kku.ac.th

นายสาคร แสนเหวิม

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: sakosae@kku.ac.th

นายวิษณุ ตันสุวรรณ

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: vitsta@kku.ac.th

นายณัฐพงษ์ บ้งงึ้ม

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: uchiha@hotmail.co.th

นายปริญญา โสบุญมา

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: pasoda@kku.ac.th

นายสุรพล ปัดอาสา

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: surapat@kku.ac.th

นายสงกรานต์ คำกันยา

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: songko@kku.ac.th

นายวิศรุต วงษ์สีหา

ลูกมือช่าง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบรรเทาสาธารณภัย

: wisawo@kku.ac.th

นายบท ศรีหนองกุง

ช่างปูน

: botsr@kku.ac.th

หน่วยซ่อมบำรุงอาคารและถนน

นายเกียรติศักดิ์ เจริญพิทยา

หัวหน้าหน่วยซ่อมอาคารและถนน

: kiacha@kku.ac.th

นายฉลาด มิตรจันทึก

ช่างฝีมือทั่วไป

: chalmi@kku.ac.th

นายชัยณรงค์ วงษ์จารย์

ช่างเทคนิค

: paykaw2527@windowslive.com

นายอตินันท์ สิงห์คำป้อง

ช่างเทคนิค

: atinsi@kku.ac.th

นายสมพงษ์ สัตนันท์

ช่างปูน

: ssompo@kku.ac.th

นายองอาจ โยมสีดำ

ช่างเทคนิค (โยธา)

: ong.ahs@hotmail.com

นายมนัส ไม้หอม

ช่างเทคนิค

: manut_svkk@hotmail.com

นายประยูร ศรีโนนม่วง

ช่างไม้

: prayoon@kku.ac.th

หน่วยดูแลรักษาอาคาร

นายยุทธภูมิ เทพคุณ

หัวหน้าหน่วยดูแลรักษาอาคาร - ช่างเทคนิค

: kiacha@kku.ac.th

นายวิบูลย์ เศษภักดี

นายช่างเทคนิค

: swiboon@kku.ac.th

สิบเอก ธีรเดช ฤาไชย

ช่างเทคนิค

: teeradechru@kku.ac.th

นายชูศักดิ์ คำพรม

ช่างเทคนิค

: vakima@hotmail.com

นายสุวัฒนชัย เดชศิริ

ช่างเทคนิค

: suwatt@kku.ac.th

นายวรวุฒิ แก้วกล้า

ช่างเทคนิค

: worawka@kku.ac.th

นายนิรชัย กุดกัลยา

ช่างเทคนิค

: niraku@kku.ac.th