งานจัดการพลังงานและนวัตกรรม

นายชัยนิยม สินทร

รักษาการหัวหน้างานจัดการพลังงานและนวัตกรรม - ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล

: - : chaisi@kku.ac.th

นายธนภาค สุขสิทธิกาญ

ช่างเครื่องยนต์

: - : smonth@kku.ac.th

นางนิภาพร สวยรูป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42115 : nipngo@kku.ac.th

ว่าที่ ร.ต.มงคล ผุยน้อย

ช่างเครื่องยนต์

: - : pmongk@kku.ac.th

นายสันติ บัวหอม

ช่างเทคนิค

: - : santi@kku.ac.th

นายณัฐภูมิ มุกดาหาร

พนักงานเครื่องจักรกล

: 42115 : nutamu@kku.ac.th

นายสุชาติ ภูมิยิ่ง

ช่างซ่อมบำรุง

: - : suchatph@kku.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ ป้อมหิน

ช่างไฟฟ้า

: - : pkeatt@kku.ac.th