งานปฏิบัติการพิเศษด้านอาคารและสถานที่

นายพรศิริ โพธิ์ศรี

วิศวกรเครื่องกล

: - : poporns@kku.ac.th

นายยุทธภูมิ เทพคุณ

นายช่างเทคนิค

: kiacha@kku.ac.th

นายวิบูลย์ เศษภักดี

นายช่างเทคนิค

: swiboon@kku.ac.th

นายชูศักดิ์ คำพรม

ช่างเทคนิค

: vakima@hotmail.com

นายวรวุฒิ แก้วกล้า

ช่างเทคนิค

: worawka@kku.ac.th

สิบเอก ธีรเดช ฤาไชย

ช่างเทคนิค

: teeradechru@kku.ac.th

นายสุวัฒนชัย เดชศิริ

ช่างเทคนิค

: suwatt@kku.ac.th

นายชัยณรงค์ วงษ์จารย์

ช่างเทคนิค

: paykaw2527@windowslive.com

นายปริญญา โสบุญมา

ลูกมือช่าง

: pasoda@kku.ac.th

นางสาววิยะดา จันทร์โสดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

: 42902 : wiwida@kku.ac.th

นางพิมลศิริ เสน่ห์วงศ์

พนักงานพิมพ์

: 42307 : pimonsirisa@kku.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up