การรับบริการกองอาคารและสถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

  1. บริการซ่อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 24 ชั่วโมง
  2. แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอาคารสถานที่และถนน
  3. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกแบบ
  4. แบบฟอร์มขออนุมัติแบบรูป (ตรวจแบบ)
  5. แบบฟอร์มขอยืมพัสดุกองอาคารและสถานที่
  6. แบบฟอร์มขอรับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับร้านค้าและผู้ประกอบการ
Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up