แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

  1. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/เงินเดือน
  2. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  3. แบบฟอร์มใบลากิจ
  4. แบบฟอร์มใบลาป่วย
  5. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
  6. แบบฟอร์มชี้แจงการลงเวลาการปฏิบัติงาน

  7. เบิกค่ารักษาพยาบาล-1.pdf (3 downloads)

  8. แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร-1.pdf (2 downloads)

  9. แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ-แบบฟอร์ม-1-1.pdf (7 downloads)

  10. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ.pdf (8 downloads)