แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

  1. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/เงินเดือน
  2. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  3. แบบฟอร์มใบลากิจ
  4. แบบฟอร์มใบลาป่วย
  5. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
  6. แบบฟอร์มชี้แจงการลงเวลาการปฏิบัติงาน
  7. เบิกค่ารักษาพยาบาล-1.pdf (1 download)
  8. แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร-1.pdf (1 download)
  9. แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ-แบบฟอร์ม-1-1.pdf (6 downloads)
  10. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ.pdf (6 downloads)