สายตรงผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

สายตรง ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

นายจารุวัฒน์ มณีพันธุ์

ผ่านอีเมล์ mjaruw@kku.ac.th

โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร

ผ่าน Facebook ของ นายจารุวัฒน์ มณีพันธุ์

https://www.facebook.com/mjaruw  (Personnel page)

ผ่านทางโทรศัพท์ส่วนบุคคล

 08-9711-8697

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up