สายตรงผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

สายตรง ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

นายวัชระ พัฒนาวิวัฒนพร

ผ่านอีเมล์ watchara@kku.ac.th

โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร

ผ่าน Facebook ของ นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร

https://www.facebook.com/watchara.patt  (Personnel page)

ผ่านทางโทรศัพท์ส่วนบุคคล

06-1696-5453